MZe NAZV QJ1510179

Projekt:
Komplexní půdoochranné technologie zakládání Zea mays L. v rámci intenzifikace rostlinné výroby.
Realizace projektu 2015 - 2018

Cíl projektu:

Cíle řešení projektu byly zaměřeny na vypracování komplexní půdoochranné technologie
zakládání porostů kukuřice seté (Zea mays L.) po vhodných předplodinách a do krycích plodin (víceletých a jednoletých pícnin, resp. jejich směsek); vývoj prototypu stroje pro půdoochranné technologie pěstování kukuřice pomocí pásového zpracování půdy (Strip-Till); ověření navržené technologie na základě agrotechnických požadavků pro podmínky ČR, potažmo střední a východní Evropy.
 

Řešitelský tým:

VÚRV v. v. i. Praha, pracoviště VS Jevíčko
VÚMOP v. v. i. Praha – Zbraslav
P&L spol. s r.o. Biskupice
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. 
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s.


 

Výsledky projektu za P&L:

Vývoj a výroba stroje pro pásové zpracování půdy – technologie Strp Till. Testování a výsledky protierozní účinnosti technologií úzkořádkového setí a technologií Strip Till pro kukuřici na mírně erozně ohrožených pozemcích. Obě technologie vykazovaly srovnatelnou protierozní účinnost na MEO. Úzkořádkové setí vykazovalo výrazně vyšší výnosy (8-12 %) v porovnání s technologií Strip Till a s kontrolou, což byla ve všech pokusech orební technologie.