Výsledky poloprovozního pokusu silážní kukuřice f. Bayer

Společně s firmou Bayer jsme založili na jaře 2022 pokus se silážní kukuřicí v Kojetíně.

Pro secí stroj Kinze jsme vše naplánovali v SMS softwaru od f. AG Leader. V každém přejezdu
jsme pro každý hybrid zaseli pět políček o délce čtyřiceti metrů s naplánovanými výsevky od
65 do 125 tis jedinců na hektar. Pro každý hybrid a rozteč řádků 75 cm a 37,5 cm byly dvě
opakování.
Z výsledků je patrné, že pro úzkořádkovou technologii je optimální výsevek 100
tis. jedinců a výše. Ve variantách 95 a 110 tis. jedinců/ha je u všech hybridů v úzkořádku
průměrný výnos 19,47 t/ha a u rozteče 75 cm 18,12 t/ha v sušině. To je rozdíl 1,35 t/ha
(10%), což obnáší okolo 10 000,- Kč/ha ve prospěch úzkořádku.
Pokus byl založen 29.4. 2022 secím stroejm Kinze 3500 8 R Interplant s variabilním
výsevkem. Proč úzkořádek? Protože plodiny jako jsou kukuřice, řepka, sója, čirok, cukrová
řepa a další dosahují nejvyšší výnos s roztečí řádků okolo 35 cm. Úzkořádková technologie je
schválena pro setí kukuřice na MEO pozemcích – DZES 5.

Nabídku strojů Kinze najdete zde .

Výsledky pokusu si můžete prohédnout zde .