Třicet let spolupráce se zemědělci

Společnost P & L spol. s r. o., je významný prodejce zemědělské, komunální a lesní techniky, který letos oslavuje kulaté výročí – třicet let od svého založení. Za toto období společnost P & L dodala svým zákazníkům tisíce strojů, mezi nimiž jsou i stroje z vlastní produkce. Ty vhodně doplňují již tak široké portfolio společnosti.
Většina zemědělců zná společnost P & L jako prodejce zemědělské, komunální a lesní techniky. A vybírat je skutečně z čeho. Traktorovou techniku reprezentují značky Deutz-Fahr, New Holland a Kioti, zájemci o sklízecí mlátičky a samojízdné řezačky si mohou vybírat z portfolia značek Deutz-Fahr, New Holland a Sampo Rosenlew včetně adaptérů pro sklizňovou techniku Biso a Kemper. Pro ty, kdo potřebují obměnit a doplnit podnikovou dopravu, má P & L připravenu techniku značek Tatra, Bergmann či Wielton. A můžeme pokračovat. Techniku na zpracování půdy a setí zastupují značky Kinze, Köckerling a P & L. K již tak široké nabídce je třeba přidat postřikovače Agrio a Hardi, rozmetadla minerálních hnojiv Bredal, rozmetadla hnoje a senážní vozy Bergmann, cisterny a aplikátory kejdy Wienhoff, bramborářské stroje Grimme a P & L, mulčovače Tierre a Elho, žací stroje a pícninářskou techniku Elho, New Holland a Deutz-Fahr a diskové aplikátory a injektory včetně samojízdného nosiče Vredo. S prázdnou neodejdou ani zájemci o manipulační techniku. Ta je zastoupena značkami Multione, Faresin či Venieri. Vyznavačům precizního zemědělství pak pomáhá elektronika a systémy pro precizní zemědělství Ag Leader. Velmi bohatá je i nabídka lesní a komunální techniky. Důležitou částí nabídky fi rmy P & L je také zemědělská technika vlastní výroby. Ano, společnost P & L vyvíjí, testuje a vyrábí vlastní zemědělskou techniku, kterou vyváží i do zahraničí a za niž získala řadu prestižních ocenění.

Věda, výzkum, vývoj a výroba

Přestože by se mohlo zdát, že je nabídka zemědělské techniky na zpracování půdy, hnojení a setí tak široká, že zahrnuje veškeré potřeby pěstovaných plodin, není tomu tak. Vedení společnosti P & L dlouhodobě sleduje a vnímá potřeby zemědělců a reaguje na mezery na trhu. Díky tomu vznikla početná řada strojů. Na jejich vývoji se kromě specialistů společnosti P & L podílí Technologická agentura České republiky, Národní agentura pro zemědělský výzkum, Ministerstvo zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i, v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně, dále VÚMOP v. v. i. Praha – Zbraslav či VÚB Havlíčkův Brod. Prototypy jsou následně testovány v partnerských zemědělských podnicích.

Kultivace, setí, půdoochranné technologie

Prvním vyvinutým a vyrobeným strojem byl kultivátor s přihnojováním Cropper – dříve označovaný PPL8, který společnost představila v roce 2004 a ve stejném roce za něj získala na veletrhu Techagro ocenění Grand Prix. Kultivátor se vyrábí jako čelně nesený nebo vzadu polonesený se záběrem 6 až 12 řádků a je určený pro meziřádkovou kultivaci širokořádkových plodin s roztečí 70 a 75 cm (kukuřice, slunečnice) s možností aplikace kapalného hnojiva (tzv. řízená výživa). Nádrž o objemu 1200 až 1800 l je nesená v zadním tříbodovém závěsu traktoru. Kypřič Cropper lze také vybavit elektrickým secím strojem pro zakládání porostu krycích plodin do meziřádků kukuřice.

Meziřádkový kypřič s aplikací kapalných minerálních hnojiv do půdy Multi Cropper – dříve známý jako MeKy se záběrem 12; 18 nebo 24 řádků je konstruován pro meziřádkové kypření polních plodin v době vegetace, a to především cukrovky, kukuřice, zeleniny či řepky. Rozteč plecích jednotek lze nastavit na 30; 45 a 75 cm. Za bestseller mezi stroji se značkou P & L lze označit speciální třímetrovou secí kombinaci Ripper STP 300, určenou pro přísev trav a obnovu trvalých travních porostů, která je nejprodávanějším strojem z výrobních dílen společnosti P & L. Kromě této specifi cké činnosti však Ripper STP 300 dokáže zasít i obilniny, řepku nebo luskoviny. Ripper STP 300 si v loňském roce pořídila také společnost AGRO Liboměřice a. s. hospodařící na Chrudimsku a naše redakce tento podnik brzy navštíví a přinese o stroji Ripper STP 300 samostatnou reportáž.

Z dnešního pohledu prozíravě, již v roce 2013, se společnost P & L začala intenzivně orientovat na výrobu strojů a testování technologií pro ochranu půdy a zadržení vody v půdě. Pro bramboráře vyvinula Modulátor hrůbků – půdoochranný paket vhodný pro jakýkoliv sázeč s protierozní úpravou hrůbků a brázd a variabilní aplikací hnojiv. Tento přínos do boje s erozí byl oceněn Zlatým klasem na výstavě Země živitelka v roce 2016. Na něj pak navázal další stroj pro pěstitele brambor – kypřič Varior 600 pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd s cílem zlepšit retenční schopnost půdy vyšší infi ltrací vody ze srážek nebo závlahy a vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami. Varior 600 také umožňuje současné přihnojování kapalnými hnojivy. I tento stroj získal ocenění odborníků, na veletrhu Techagro 2018 jej porota ocenila v kategorii Soil Water Retencion Friendly a následně získal Zlatý klas na výstavě Země živitelka. Ve stejném roce fi rma P & L představila v rámci protierozních opatření stroj Eco Tiller na pásové zpracování půdy metodou strip-till. Jak název napovídá, jde o stroj zpracovávající půdu ekonomicky i ekologicky. I on získal veletržní ocenění za příznivé působení na půdní vlastnosti (fyzikální, chemické či biologické) vedoucí ke zlepšení retenční funkce půdy. Tím ale možnosti Eco Tilleru nekončí. Po osazení rámu secím strojem APV vznikne stroj pod označením Seed Tiller s pneumatickým, hydraulickým, nebo elektrickým výsevním ústrojím. Po doplnění Eco Tilleru předním zásobníkem a rozvody na granulované nebo kapalné hnojivo vznikne Ferti Tiller s možností ukládat hnojivo do dvou rozdílných hloubek. Velikost zásobníku pro granule se pohybuje od 1000 do 2000 l, u kapalné formy je to od 800 do 1500 l. Poslední modifi kací tohoto konceptu je model Muck Tiller, kdy je základní stroj osazen rozdělovací hlavou vlastní výroby na digestát a kejdu a umožňuje současné hnojení do dvou různých hloubek.

Firma P & L navíc dokáže stroje ze své produkce upravit podle individuálních potřeb zákazníků. Úpravy se nejčastěji týkají šířky nebo počtu řádků, přizpůsobení stroje konkrétní plodině nebo dovybavení různými čidly a systémy pro precizní zemědělství.

Pro techniku do Osíka

Zemědělci v Pardubickém kraji najdou středisko fi rmy P & L v Osíku u Litomyšle. „V Osíku sídlíme již deset let. Obchodně působíme v okresech Svitavy a částečně Chrudim a Ústí nad Orlicí a dále v okolí Rychnova nad Kněžnou a Nového Města na Moravě. V Osíku jsme byli po celou dobu pouze v nájmu, nyní však středisko kupujeme a připravujeme se na jeho postupnou rekonstrukci. Naši servisní technici, administrativní pracovníci, ale i zákazníci získají kvalitnější zázemí. Kromě vlastního servisu veškeré prodávané zemědělské a komunální techniky zde budeme také provádět pancéřování spodků lesních traktorů,“ popisuje změny, kterými středisko v Osíku projde v následujících letech jeho vedoucí Pavel Brokl. Hlavním cílem střediska bude i nadále propagace vlastních výrobků společnosti P & L stejně jako všech zastupovaných značek a servis na profesionální úrovni.

Akce pro zemědělce

Vedení společnosti připravuje pro zemědělce také zajímavé akce a semináře. Velmi aktuální je v současné době téma trvalých travních porostů (TTP) a stavu půd. Firma P & L v součinnosti se společností SEED SERVICE s. r. o. z Vysokého Mýta na tuto situaci reagují pořádáním seminářů o současném stavu zemědělské půdy, doplněných praktickými ukázkami práce strojů. Mezi pozvanými hosty bývají také pracovníci vysokých škol. Semináře se konají po celém území republiky. Pro zemědělce se připravují každý rok dvě turné, jedno na začátku roku a druhé na podzim, vždy v počtu pěti seminářů. Zájem ze strany odborné veřejnosti je značný. Pravdou je, že TTP byly v minulosti velmi často zanedbávány a současný zvýšený zájem o nápravu je často dán současným klimatem s minimem srážek, a tedy nedostatkem krmiva. Pořadatelé na těchto seminářích nabízejí zemědělcům komplexní řešení. Ti tak nemusejí řešit odděleně otázku osiva, výživy a vhodné techniky, v případě zájmu dostanou komplexní službu.

Zemědelec v regionu / Pardubický kraj
Autor: Jiří Hruška